Prohlášení pěti sborů k situaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto (dne 1. dubna 2017) rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Od SD v Lovosicích v roce 2012 nepřestáváme upozorňovat na zpochybňování Písma jakožto bezchybného, neomylného, pravdivého a plně inspirovaného Božího slova a šířící se liberalismus napříč nejen našimi sbory, ale i představiteli VV! Naše svědomí nám nedovoluje mlčet. Jsme přesvědčeni, že se naše Jednota jako celek odchyluje od učení Pána Ježíše a apoštolů a ani praxe ve sborech se už v mnoha směrech nepodobá směrnicím Písma, kterými se naše Jednota řídila před několika desetiletími. Tyto rozdíly jsou už dnes zásadní.

Proto veřejně prohlašujeme:

1. Písmo svaté chápeme jako Slovo Boží.

(2. Timoteovi 3,16, 2. Pet 1,19-21).

Je doslova vdechnuté samotným Bohem. Je jedinou dostatečnou, jistou a bezchybnou normou veškerého spásného poznaní, víry a poslušnosti. Je jediným písemným zdrojem duchovního zjevení a jen ono samo smí zavazovat vnitřní hlas. Pouze Bible učí vše, co je nezbytné pro naše spasení od hříchu, a je jediným kritériem, podle kterého je nutno poměřovat veškeré jednání křesťana. Odmítáme, že Duch Svatý promlouvá nezávisle nebo v protikladu k tomu, co je řečeno v Bibli, nebo že se osobní duchovní zkušenost může stát nástrojem poznání.

To, že někteří z kazatelů naší Jednoty zpochybňují, že by Bible byla neomylně autoritativním Slovem Božím, je tím nejvýznamnějším důvodem vzniku (tohoto, pozn. ed.) našeho „Prohlášení“.

2. Stavíme se za aktualizaci Ústavy naší Jednoty.

Postupem času dochází k tak viditelnému zesvětštění církve, že pokládáme za nezbytné, abychom svůj biblický postoj jasně deklarovali, a to nejen k sekulární společnosti, ale i kostatním církvím a denominacím.

To, že sjezdy delegátů ani Výkonný výbor nedospěly k závěrům, aby byl uskutečněn zodpovědný rozhovor o jednotlivých bodech návrhů aktualizace ústavy podaný jabloneckým sborem, nám svědčí o tom, že se v BJB vytrácí úsilí o čistotu církve podle nároků Písma svatého.

3. Odmítáme kazatelskou službu žen, protože je v přímém rozporu s jasným Slovem.

„Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva.“
(1. Timoteovi 2,12n)

Pokusy o zavedení kazatelské služby žen v církvi vycházejí z nejasných biblických podkladů. Vzhledem k tomu, že se tyto podklady dostávají do přímého rozporu s jasným slovem Písma svatého, nelze na nich stavět své věroučné postoje. Spor o službu žen v církvi se z „akademické“ debaty přesunul již do praxe.

Je jen otázkou času, kdy stejný posun nastane i v případě tolerované homosexuality. Nepostavíme-li svoji víru jasně na řádech a rolích muže a ženy, jenž nám stanovuje Písmo svaté, převede se v budoucnu praktikovaná homosexualita z kategorie hříchů do „povolené různosti“ (stejně jako je tomu už nyní v jiných církvích po celém světě). Následně pak také k akceptaci homosexuálních kazatelů a kazatelek.

4. Stavíme se proti členství Bratrské jednoty baptistů v Ekumenické radě církví.

Členství v ERC v současnosti znamená mimo jiné účast na ekumenických bohoslužbách současně s Římsko-katolickou církví a jinými církvemi a denominacemi, které nestojí na biblických základech víry. Tyto bohoslužby jsou často konány navíc v chrámech, které jsou přímým svědectvím modloslužebného uctívání.

Netečnost členů Výkonného výboru a kazatelů BJB v této záležitosti svědčí o tom, že náležitě nevnímají vážnost nejen katolického učení, ale učení i všech ostatních církví, které vyučují jiné, nebiblické evangelium. Drtivá většina našich sborů tuto spolupráci nejen že akceptuje, ale ve jménu křesťanské jednoty a lásky se v ní i angažuje! Zápas reformátorů, kteří v mnoha případech za poznanou Pravdu pokládali své životy, nás trvale zavazuje.

Společným jmenovatelem všech těchto rozporů zůstává a je rozdílný pohled na důležitost autority Písma.

Protože se se současnou situací nechceme ztotožnit, máme naději, že takto deklarované postoje nově promluví alespoň k některým sborům, či jednotlivým členům naší Jednoty a že i nově zvolený Výkonný výbor si uvědomí vážnost situace duchovního stavu naší Jednoty.

„Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!“ (2. Korintským 11:2)

Končíme slovy apoštola Pavla koloským křesťanům: „… nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopením, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili… „ (Koloským 1,9)

Dne: 1. 4. 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *